UP Diliman Discourse Studies Group

Paanyaya para sa Panayam ukol sa Musika sa Kasaysayan ng Filipinas: Pana-panahong Diskurso

Fri, 03/17/2017 - 08:51 -- admin

Inihahandog ng UP Diliman Discourse Studies Group at Tanggapan ng Kawaksing Dekano sa Usaping Akademiko ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ang isang napapanahong panayam mula kay Dr. Raul Casantusan Navarro ukol sa Musika sa Kasaysayan ng Filipinas at kung paano ginamit ang musika sa pagbuo ng diskurso sa iba’t ibang panahon.

Powered by Drupal
Subscribe to RSS - UP Diliman Discourse Studies Group