Browsed by
Tag: Arbeen Acuña

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary
Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw 
Moderator, Rolando Tolentino

Bilang panimula sa talakayan ng manuskrito ni Arbeen Acuña, binaybay ni Rolando Tolentino ang kasaysayan at naging paunlad ng modernistang kilusan sa maikling kuwento sa Filipino. Inilarawan din niya ang ilan sa mga pangunahing tendensiya sa pagsusulat ng mga batang kwentista sa kasalukuyan: maiksi, fragmented, eksperimental—mga katangian na tumutukoy sa postmodernong pagkiling ng kanilang mga akda. Aniya, sa ganitong parametro niya sinisipat ang proyekto ni Acuña. Para naman kay Acuña, ang pagsusulat ay isang uri ng paggawa (labor) na nakapaloob sa isang partikular na moda ng produksyon. Ipinaliwanag din niya ang kanyang (pag)posisyon at ng kanyang mga akda sa mga pangkulturang institusyon na nagbibigay basbas (at kung gayon, kapangyarihan) sa mga akdang pampanitikan.

Read More Read More

Poetics: Arbeen Acuña

Poetics: Arbeen Acuña

Ang Anyo ang Nilalaman: Tala sa Babala ng Balang Araw

 

Wala naman na akong isusulat na maituturing na tunay na “bago,” dahil maaaring ipaloob ang anumang isulat sa dati nang tema, anyo o nilalaman, kaya may mga antolohiya at mga kuleksyon. Anumang bago ay may karampatan pa ring lumang kahong kalalagyan o may kung anumang relasyon sa luma, kaya may tradisyong pampanitikan at may “arkibong kultural” (sa pakahulugan ni Groys, 2014). Halos lahat ng pamamaraan ng pagkukwento, lalo sa pagitan nitong mga pahina, ay nagawa na yata, kaya may mga tumatawid ng bakod tungo sa ibang anyong biswal na mas magiging angkop sa kani-kanyang proyekto (at walang masama roon). Wala pa ako sa pagpokus sa gayong pagtawid ng anyong palabas dito sa pahina—ang pahina ang tanging espasyong nagsisilbing lunan ng aking mga palabas (o pakulo) na maaaring sa akin na lamang bago. Sa nakaraang mga isinulat, ito na marahil ang gumagabay sa akin: basta’t bago sa akin at/o hindi ko tiyak ang mangyayari at/o hindi ko alam kung mapagtatagumpayan ko at/o hindi ako sigurado kung paano ikategorya at/o ewan kung dapat nga bang ikategorya, susubukan kong isulat basta may isa o higit pang aspeto o antas na walang katiyakan.

Read More Read More