Browsed by
Tag: Roland Tolentino

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary: Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw

Summary
Arbeen Acuña’s Tala sa Babala ng Balang Araw 
Moderator, Rolando Tolentino

Bilang panimula sa talakayan ng manuskrito ni Arbeen Acuña, binaybay ni Rolando Tolentino ang kasaysayan at naging paunlad ng modernistang kilusan sa maikling kuwento sa Filipino. Inilarawan din niya ang ilan sa mga pangunahing tendensiya sa pagsusulat ng mga batang kwentista sa kasalukuyan: maiksi, fragmented, eksperimental—mga katangian na tumutukoy sa postmodernong pagkiling ng kanilang mga akda. Aniya, sa ganitong parametro niya sinisipat ang proyekto ni Acuña. Para naman kay Acuña, ang pagsusulat ay isang uri ng paggawa (labor) na nakapaloob sa isang partikular na moda ng produksyon. Ipinaliwanag din niya ang kanyang (pag)posisyon at ng kanyang mga akda sa mga pangkulturang institusyon na nagbibigay basbas (at kung gayon, kapangyarihan) sa mga akdang pampanitikan.

Read More Read More